Aug 15, 2022 22:44 Asia/Tehran
  • Ərbəin zairon royədə, terroriston tıpemoni plani məğlubiyət.

İraği kəşfiyot təşkilat, Ərbəine Huseyni(ə)-i zairon royədə, Qıləy terroristiyə həmlə plani benəticə kardeyku xəbəş do.

Bə Əlsomeriyə Niyuz sayti əsos, zinə İraği kəşfiyot təşkilat Babel ostan şimolədə DAEŞ-i terroriston qıləy məxfi bıə vırə, de tıpemoni maddəon bəico peydo kardeyku xəbəş do və elanış katdr, Ərbəine Huseyni(ə) şemoni mərosimədə, terroriston pidəşon be terroristiyə əməliyat əncom bıdən.

Əlelamol Əmni mediya təşkilati bəyoniyədə omə ki bə İmom Huseyn(ə)-i Ərbəini ziyorəti əyyomi nez bey həmzəman, bə İraği vabəstə bıə Federal təhğiğaton iyən kəşfiyot tə.kilat, qıləy əmniyyəti və məlumati komilə plani ğolibədə, Kərbəlo ətrofə məntəğəon və bə ım ostani rəsə roon əmniyyəti təmin ko.

Bə həminə İraği iminnə vəziri dəftərxonə vabəstə bıə mediya bəyoniyə əsos, İraği əmniyyəti hərbion, de bə dast omə məlumaton əsos, karde zınəşone Babel ostanədə Cərəf Əlnəsr məntəğədə, DAEŞ-i terroristiyə məxfi bıə vırə peydo kon ki ım məxfiqohədə, tıpımoni maddə peydo bıə.

İraği kəşfiyot təşkilat həminə bəyoniyə dəvomədə votışe: terroriston pidəşon be ım tıpımoniku, İmom Huseyn(ə)-i zaironroyədə ğəror bıdən.

2 ruj çımiku bənav həm, İraği ərtış xəbəş doə be ki Diyaliosyanədə və bə Huseyn(ə)-i zairon ələyh terroristiyə əməliyoti əncom doəşone.