Aug 16, 2022 10:40 Asia/Tehran
  • İşğal bıə Ğudsədə qullə ğandey, 10 nəfər sionisti zəxmi kardeşe

Sionist rejimi polis xəbəş do ki İşğal bıə Ğudsədə bə qıləy avtobus qullə ğandey xoto, 10 nəfər sionist zəxmin bıən.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Şəhab nomo bıə Fələstinıjə aqentiyəti raportış do ki İşğal bıə Ğudsədə avtobusi stansiya vırəcoədə muğaviməti qurupon canqəkəyon bə sioniston səmti qullə ğandəşone.

Rusiya Əlyəom nomo bıə xəbəiyə kanal raportış do ki ım əməliyotədə, 10 nəfər sionist zəxmin bıən ki ım miğdoriku 3 nəfər vey bədholin.