Aug 16, 2022 14:01 Asia/Tehran
  • İron və Suriyə miyono mıştərəkə elmi həmkoətiyon hevujəti

Suriyə elmi təhğiğon və ali təlimon vəzir tələbış kardə de İron İslam Respublika mıştərəkə elmi rabitəon bə inkişof bırəsi.

Bə İrna raporti əsos, Dəməşğədə Bəsam İbrohim de İroni Malekəştər universeti rəisi vindemonədə bə 2 qılə kişəri miyono təhsil burs, icloson iyən elmi təcrubəon vırə bə vırə karde ijən mıştərik təhğiğon əncom doe çərçivədə əloğəon inkişofi zəruriyati təkidış karde.

Suriyə elmi təhğiğon və ali təlimon vəzir bə İroni elmi vırə işorə karde holədə əlovəş do: 2 tərəfi muğaviləon icra beyro ijən elmi-təhğiği 2 tərəfi həmkarionro rəsmi şəxson bə Suriyə iyən İron səfəron dəvoniye lozime.

Ğasim Təğizodə həm bə İroni tərəfo çandə elmi, mədəni iyən təhğiği muxtəlifə həmkarionro İroni mərkəzon tərəfo hozzıəti təkidış karde.

Əv bə İronədə nuni intelekt, nano, ekoloqia, damon iyən kimiyavi, peyk və hərbi sahədə bıə inkişof iyən ğabeliyəton işorəş karde.

Tags