Aug 17, 2022 14:03 Asia/Tehran
  • Proqonoz bəbe ki Ərbəine Huseyn(ə)-i mərosimədə İroni zairon iştirok təğribən 5 milyon nəfər bıbu.

Ərbəine Huseyn(ə)-i mərkəziyə ğərorqoh rəis proqonoz kardə: Ərbəine Huseyn(ə)-i şemonədə, İroni zairon iştirok təğribən 5 milyon bıbu.

Hicri Ğəməri 1444 minnə sori səfə manqi 20, miladi 2022 minnə sori sentiyabri 17, Kərbəloədə şiəyon 3 minnə İmom Həzrət İmom Huseyn(ə) və çəy bəfodorə əshobi şəhodəti 40 minnə ruje, həminə rujədə çand milyon zair İmom Huseyn(ə)-i pokə hərəmi ziyorət kardeyro bə İraği cənubədə bıə Kərbəlo şəhri səfər bəkan.

Ərbəine Huseyn(ə)-i mərkəziyə ğərorqoh rəis Seyd Məcid Mirəhmədi tojədən votışe: tosəbə ısət Ərbəin şemoniro 1 milyono 600 həzo nəfər ıştə nomi ğeyd kardəşone ki Proqonoz bəbe ki ımsor Ərbəini zairon iştirok təğribən 5 milyon nəfər bıbu.

Bə İrib raporti əsos, Mirəhmədi, İrağədə bıə 3 tərəfi iclosədə ki de Kərbəlo ostandar iyən İroni səfiri iştiroki bərpo bıə əlovəş karde: İroni prezidenti təkid ıme ki rəsmi şəxson kamilən çı Ərbəin mərosimiro xidməton kamilən əcnom bıdən və harcurnə şərayetiro hozzı bıbun.

Əv çı şərği hamsuyə kişvəron ətba çoknə sərhəddiku dəvardey barədə həm votışe: əvon çı Xuzestani ostani şəxəmçə terminaliku istifodə karde bəznen iyən co kişvəronku ətba həm Kermanşahədə bıə Xosrəvi sərhəd terminaliku bə İrağ varid bey bəznen.

Ərbəine Huseyn(ə)-i mərkəziyə ğərorqoh rəis  təkidış karde ki İraği rəsmi şəxson İroni ğərb İlam ostaniku iyən Mehran sərhəddiku zairon dəvardeyro hər ruj 200 həzo zairi dəvardey şəroyeti hozzi kardəşone ki de nəzərdəqətə tədbiron çəy miğdori əlovə kardeyro hozzımon.

Tags