Aug 18, 2022 21:13 Asia/Tehran
  • Tehron iyən Kərbəlo şəhron miyono bə hovəti peqəte muğavilə.

Ərbəine Huseyn(ə)-i astanədə, Tehron və Kərbəlo şəhron həmkari əlovə bey cəhəto, 2 qılə şəhri miyono, bə hovəti peqəte muğavilə imzo bıə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, bə Tehron şəhri Kərbəlo ostandari səfər və de Tehroni şəhrdori vindemoni çərçivədə, Tehron və Kərbəlo miyono bə hovəti peqəte muğavilə imzo bıə. ım təvafuğnomə Ərbəin həmkoətionku bə kəno, de 2 qılə şəhri həmkoəti bə inkişof rosniye zəminəon icod bey hədəfi imzo bıə.

Bə həminə təvafuğnomə əsos, ğəror bıə ki Tehroni bələdiyə tərəfo mədəni və ictimai muavin Muhəmməd Əmin Təvəkkulizodə iyən Kəərbəlo şəhrdor, Sed Həsən Əlşərifi miyono qıləy mıştərəkə kumitə icod bıbu ta əlovə bə Ərbəine Huseyni(ə) əyyomədə həmohənqion əncom bey, şəhri mudiriyəti muxtəlifə baxşonədə həmkoətion əlovə bıbu.

Həmçınin Tehroni bələdiyə de İraği co qılə şəhron əcumlə Bəğdad və Nəcəf həm bə hovəti peqəte muğaviləon imzo bey muzakirəon dəvom kardeydə.

Tags