Aug 19, 2022 17:59 Asia/Tehran
  • Mehron marziku 4 tosə 5 həzo Ərbəine Huseyn(ə)-i zairon har rujnə şe-omey

İroni ğərb, İlami ostandar votışe: holihazırədə, və har ruj Mehran marziku 4 tosə 5 həzo zair şe-omey kardedən.

İlam ostanədə, Mehran mərziyə şəhr, de Bəğdad,  təğribən 230 kilometr fasiləşe və de İraği paytəxt, və Kərbəlo şəhri vey nezə şəhr bə hisob omeydə.

Bə əmniyyət və kamə fasilə xoto, İlam şəhri marz de İraği kişvər bə Kərbəlo muğəddəsə şəhri səfəriro və şe-omey cəhəto İroni vey ğiləğalə marzoku qıləyni bə hisob omeydə.

Zinə ruj, İlam ostani Ərbəini ğərorqo iclosədə, Im ostani ostandar, bə har rujə Mehrani marziku, 4 tosə 5 həzo zair şe-omey işorəş karde iyən əlovəş karde: bə Ərbəine Huseyn(ə)-i əyyomi nez bey xoto, ım miğdor əlovə bəbe, bəpe bə zairon xıdmət ərosnəro, veyə cəhdon əncom bıbu.

Hicri Ğəməri 1444 minnə sori səfə manqi 20, miladi 2022 minnə sori sentiyabri 17, Kərbəloədə şiəyon 3 minnə İmom Həzrət İmom Huseyn(ə) və çəy bəfodorə əshobi şəhodəti 40 minnə ruje, həminə rujədə çand milyon zair İmom Huseyn(ə)-i pokə hərəmi ziyorət kardeyro bə İraği cənubədə bıə Kərbəlo şəhri səfər bəkan.

Dəvardə soronədə, mısılmonon və vo İlahi dinon tərəfdoronku kali, bə İmom Huseyn(ə)-i şəhodətə Ərbəini çand ruj mandə, de şemoni royku Nəcəf iyən İraği co şəhronku ıştəni bə Kərbəlo və İmom Huseyn(ə)-i pokə hərəm rosniyedən.

Dəvardə manqonədə bə Kərbəlo muğəddəsə şəhri zairon vığandeyro, İron iyən İraği rəsmi şəxson miyono hevujə həmohənqion əncom bıə be.