Sep 26, 2022 14:00 Asia/Tehran
  • İron və Ərəbistoni miyono votımonon tojə dıvrə mizbonətiro, İraği hozzoəti.

İraği xarıci vəzir xəbəş do Bəğdad hozzoe ki İron və Ərəbistoni votımonon tojə dıvrə ın kişvərədə bərpo bıbu.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Niyu-Yorkədə bıə İ Bıə Milləton Təşkilati 77 minnə umumiyə iclosi kənoədə, İron İslam Respublika xarıci vəzir, Huseyn ƏmirƏbdullahiyan de İraği xarıci vəzir, Foad Huseyn vindemon iyən votımonış karde.

Im vindemonədə, İron və İraği xarıci vəziron Ərbəyine Huseyn(ə)-işemon, 2tərəfiyə həmkoətion barədə təvafuğon, məntəğə məsələon əcumlə Yəmən, Ukrayna, Bəğdadədə bıə İron Və Ərəbistoni votımonon oxonə nəticəon və həmçınin sanksiyaon peqətey muzakirəon vəziyətiku deyande məşvərət kardışone.

İraği xarıci vəzir ijən bəyonış karde: de ım vucud ki 2 qılə kişvəri rabitəon bə torixi, mədəniyət və diini əsose, əmmo Bəğdad ijən hozzoe ki 2 qılə kişvəri rabitəon harçəxtə rə iyən vey bə inkişof bırosno.

Foad Huseyn həmçınin bə İron və Ərəbistoni miyono bıə votımonon vəziyəti mısbətə prossesi işorəş karde iyən xəbəş do Bəğdad hozzoe ki İron və Ərəbistoni votımonon tojə dıvrə de İraği mizbonəti bərpo bıbu.

Əv ijən əlovəş karde: həminə barədə İrağ bəştə cəhdon dəvom dodə, və İron iyən Ərəbistoni dəvətış kardə ki ıştə rabitəonədə bə təbii holəti əvəz bıkon və ıştə kişvəronədə səforətxonəon oj bıkon.

Tosə bə ısət, 5 dıvrə, İron və Səudi Ərəbistoni miyono votımonon de İraği mizbonəti bərpo bıə.

Im vindemonədə ƏmirƏbdullahiyan həm Ərəbyine Huseyn(ə)-i zaironku İraği millət iyən dıvləti mizbonətiku ğədrdonətiş karde iyən votışe: İron muxtəlifə baxşonədə 2 tərəfə stratejikə əloğəonku rozie.

Əv ijən əlovəş karde: İron İslam Respublika iyən İraği rabitəon iyən əloğəonədə, yolə zərfiyəton mıvcudin və 2 qılə kişvəri xususi iyən dıvləti baxşon karde bəznen de əməliyoti iyən vey təsirinə bərnoməon icod kardey vositə, dəvardəku vey, mucudə zərfiyəton bə meydon daxil bıkon.

Im vindemonədə İroni diplomatiya təşkilati yol həmçınin sulhtələbə etırazi çı har qılə milləti həx bə hisobış varde əmmo İron və məntəğə koonədə de Amerkə mıdoxiləon metodiku tənğidi jiədə votışe: həminə mıdoxiləonku əcumlə ım ki İroni tojə etırazonədə təhrikomizə hərəkəton vindemone ki de cərəyanon və iğtişoş kardə kəson bə ico İroni milləti pokə hissonku sue-istifodə bıə və nışo doydə ki əvon İronədə cinoyət iyən noəmni planoni dumoədən.

Əmirəbdullahiyan ım hərəkəton məntəğədə əmniyyət və stabiləti icod bey iyən təvafuği zərrurəti barədə, çı sıpiyə kə diplomatiyə çand kərə vığandə mesajon vədə əks həğiğət bə hisobış varde.

Tags