Sep 27, 2022 09:32 Asia/Tehran
  • De İmom Rıza(ə)-i şəhodəti sorəqardışi mınosibəti təsliyət.

Dınyo şiəyon 8minnə İmom, Həzrəte Samenol Hocəc Əli İbne Musəlrıza(ə)-i şəhodəti sorəqardışi şəvədə, İslamiyə İroni matəmədəy.

Imruj Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Səfə manqi 30, 2022-minnə sori Sentiyabrə manqi 27minnə ruj , de dınyo şiəyon 8 minə imom, Həzrəte İmom Rıza(ə)-i şəhodəti sorəqardışi bərobəre.

Həzrəte İmom Rıza(ə) Hicri Ğəməri 148 minnə sori Mədinə şəhrədə bə dınyo omə iyən Hicri Ğəməri 203 minnnə sori Səfə manqi oxonə ruji bə şəhodət rəse.

Həzrəte İmom Rıza(ə) jimon iyən imoməti əsr və dovran, milləti bə Əhle Beyt(ə)-i xandani tərəf cəzb bey xoto vey muhimmə zəmanə iyən bo şiyə İmomon vırə və təsiron hevujəti vey aliyə faxt be.

Həminə həğiğət iyən milləti dılədə İmom Rıza(ə) nıfuzi hevujəti, bois be ki Əbbasi Xəlifə Məmun de xəbisə plani Həzrəti zəhrin və şəhid ko.

İroni mısılmonə millət zinə şəv və ımruj huseyniyəon, məçidon xususi Məşhədədə(İroni şimol şərğ) bıə Əli-İbne-Musə(ə) və Ğom(Tehroni cənub) mığəddəsə şəhrədə bıə Həzrəte xanım Məsumə(s) pokə hərəmonədə əzodorəti kardən.

ımsor bənə dəvardə soron  4 milyon nəfər nezi zair, şiəyon 8 minə imomi şəhodətə əyyamədə Həzrəte İmom Rıza(ə) pokə hərəmi ziyorət karde xoto bə məşhəd səfər kardən.

Əmmo, Zinə şəv İmom Rıza(ə)-i hərəmədə  məxsus mərosimon Rəzəvi hərəmədə bərpo bıə, ım şanqo həm Həzrəzi şəhodəti şame ğəribon ijən xutbə hande mərosim hərəmi səhnonədə bərpo bəbe.

İroni Tolışi Rədio tərəfo çı şiəyon 8 minnə İmom Həzrəte İmom Rıza(ə)-i şəhodətə ruji bə şımə Tolışon səbıəsəloməti ərz kardedəmon.

Tags