Sep 27, 2022 09:55 Asia/Tehran
  • İmom Rıza(ə), Mərvi Mirvari

Imruj Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Səfə manqi 30, miladi 2022-minnə sori Sentiyabrə manqi 27 minnə ruj, və de dınyo şiəyon 8 minə imom, Həzrəte İmom Rıza(ə)-i şəhodəti sorəqardışi bərobəre.

Səfə manqi oxonə iyən İmom Rıza(ə)-i şəhodəti ruji,həştminə İmom həzrəte Əliyibni Mosər-Rıza(ə)-i hərəm de zayiron iyən de eşği kərvoniədə iştirok nıkardə hamsuyə odəmon pure. Kərbəlo səfədə iştirok kardey nızınə odəmon omən ki,çı həzrəte Əliyibni Mosər-Rıza(ə)-i hərəmədə qıləy təskinəti iyən oroməti pəydukon.ım muştoğə zayiri cəmyət ıştə İmomi şəhodəti sorəqardışi ruji omən ta deştə çəşi arsi ıştə dılon pasi təmizkon və Məşhədur-Rızada ıştə con iyən rufi tərovətinkon.həmmə dılon məhzun iyən ğəmqinin.əmmo,İmom Rıza(ə)-i hərəmədə iştirok kardey şovğ və hissi vəsf kardey mumkin ni.səhihe ki,İmom Rıza(ə)-i hərəmi ziyorət kardey çı fəğıron həcce,əmmo İmom Rıza(ə)-i hərəmədə çı Kərbəlo kərvonədə iştirok nıkardə kəson həm mevcude.həmonə odəmon ki,bə har qıləy dəlili xoto,Kərbəlo kərvonədə iştirok kardeyışon zınəni.əvon bəştə dustonışon “iltimasi dua” yəni əməni həm dıvokənən votəşone, əvonışon vadoə və bə İmom Rıza(ə)-i hərəmi ziyorəti səmt omən.əmmo.bəpe bə ın dıl tanqətiyon qıləy təskinəti iyən oroməti doey bıbu.bə Beynul-Hərəmeyni nırəsə iyən eşği məsir və royədə hərəkət nıkardə ğədəmon,İmom Rıza(ə)-i hərəmi ıştə yeqanə oroməti vırə zıneydən ta çəvon dılon de həzrəte Əliyibni Mosər-Rıza(ə)-i ziyorət kardey vositə ruşin bıbu və əvon ıştə yeqanə pənohqo və dəvitiyə vırə,vey mehribonə əğə həzrəte Əliyibni Mosər-Rıza(ə)-i hisob kardedən.zayiron veyni ıştənışon bə İmom Rıza(ə)-i puloə pencə dəçoknə və bəmedən.əvon bəştə mevla hərəmi rəsey xoto,şovği hissi dəvordınedən və bə Zeynəbe-Kubra(s) mısibəton xoto nolə jeydən və de Kərbəlo eşği kərvoni bə ico hərəkət nıkardey xoto,həsərət hardedən.bo Xıdo harçi hostone..! ğasbu ısətnə omə sori Kərbəloədə iştirok kardey de ım mehribonə İmomi imzo bəvon nəsib bıbu....

Tags