Sep 29, 2022 09:32 Asia/Tehran
  • İroni 3 qılə cəzirəon barədə İ Bıə Ərəbə Əmirətion pesoxtə iddio

İ Bıə Milləton təşkilati 77minnə umumiyə iclosədə, İron İslam Respublika heyət İroni cəzirəon barədə bə İ Bıə Ərəbə Əmirətion beynəlxalğə həmkoətion vəziri iddoon ğoymə cəvobış do.

Bə İrna raporti əsos, İroni nımoyəndə nıtğədə ki Niyu-Yorkədə Umumiyə iclosədə handə bəy omə ki: İ Bıə Ərəbə Əmirəti rəsmi şəxson tərəfo jığonə iddoon və Fars dıyoədə İroni cəzirəon barədə beəsosə iddoon tikror kardey, bə İroni ərzi təmamiyyət qıləy təcavuz bə hisob omeydə.

İ bıə milləton təşkilotədə İroni nımoyəndəti 2 minnə sərkatib Peyman Ğədir xomi ijən əlovəş karde: əmə jəqo be əsosə iddoon iyən ğəyre məsulanə bəyoniyə bənə İroni daxıli koonədə mıdoxilə iyən beynəlxalğə huğuğon muhimmə prinsipon əcumlə co dıvləton daxıli koonədə mıdoxilə nıkardey iyən hamsuyəti həxi prinsipon rioyəti, darşiye nımonə zınedəmon.

Əv ijən təkidış karde: Fars dıyoədə 3 qılə cəzirəon yəni Tonbe Əbomusa, Yolə Tonb və Qədə Tonbi, çı İroni zəminiku co nıbıə baxşon bin iyən hestin, və İron bə ım cəzirəon hakımiyət təkid kardedə. harcurnə iddo ki ım məsələ əks bıbu, çəmə səmtiku botile.

Peymane Ğədir Xomi ijən əlovəş karde: təkid kardey lozime ki bə torixi həğiğəton əsos, ki İ Bıə Ərəbə Əmirətion təsis bey bənav hest be, ım 3 məntəğə, İronıjə cəzirə bin və həmçınan bə İron aid baği bəmande.

Əv votışe: həmçınin bə yod vardey lozime ki Məsih miladiku 500 sori bənav, Fars dıyo jığo nomış be və ta həmişə ım dıyo bə həminə nomi əsos baği bəmando.