Sep 30, 2022 13:07 Asia/Tehran
  • Suriyədə İroni mədəni haftə bino bey.

Suriyədə İron İslam Respublika mədəni haftə bino bıə.

Bə İrna raporti əsos, Çoşəmbə şəv və de Suriyə mədəni vəzir, Ləbane Məşoh, xarıci vəziri muavin, Bəşar Cəfəri iyən İroni rəsmi şəxson və Suriyədə İronıjon iştiroki vositə, İron İslam Respublika mədəni haftə bino bıə.

2 qılə kişvəri mədəni koəkəyon təxəssusi iclosi bərpo bey, İroni milləti jimoni metodi barədə iclos, çand qılə İronıjə kinoon nımoyeş doey, muxtəlifə mədəni təlimi icloson əcumlə kino soxtey və İroni mədəni muxtəlifə məhsulon nımoyeşqohon bərpo kardey əcumlə xalçə nımoyeşqoh, əcumlə Suriyədə İroni mədəniyəti haftə bərnoməonin.

Suriyədə İroni mədəniyəti haftə bino bey mərosimədə, İron İslam Respublika islami rabitəon iyən mədəni təşkilati yol, Huccətul İslam Muhəmməd Məhdi İmanipur, Suriyədə İron İslam Respublika səfir Muhəmməd Sobhani iyən Suriyədə İronıjə təşkilaton rəsmi şəxsonku kali şəxson və ım kişvəri sakin bıə İronıjonku kali şəxson iştirokışon be.

Dəməşğədə, "Suriyədə İroni mədəniyəti haftə" de 2 qılə kişvəri səmtiku imzo bıə mədəni təvafuğnoməon cəhətəədə və hınə iyən mədəni rabitəon hevujəti və İron İslam Respublika muvəffəğiyəton nışo doey iyən İslami-İroni tojə sivilizasiya tərvici hədəfi, bərpo bıə.

Tags