Oct 01, 2022 13:54 Asia/Tehran
  • İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot: sionist rejimi torix, hırdənon terror, ğətliam və işkəncəku pure.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot votışe: israili apartaydə rejimi torix, hırdənon terror, ğətliam və işkəncəku pure.

Bə xarıci vəzarətxonə məlumatərosnə idorə raporti əsos, İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, Nasır Kənani Çafi qıləy Tvitter mesajədə bə sionist rejimi tərəfo hırdənon kışte dəvomi işorəş karde iyən nıvıştəşe: Muhəmməd Əddorəku tosə Riyan Suleyman, israili apartaydə rejimi torix, hırdənon ğətliam, işkəncə və terroriku pure.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot ijən əlovəş karde: Riyan iyən co qılə şəhid bıə Fələstinıjə hırdənon, "adi kardey sukut" və "bəşər həxon duə iddooəkəon" jiədə ğıbonionin.

Bə Beyt Ləhmi şərğədə, Təğoo diədə, Sionist rejimi hərbiçion həmlə cərəyonədə, Pencşəmbə rujədə qıləy 7 sornə sinnış bıə Fələstinıjə hırdən ki çəy nom Riyan Yasır Suleyman be, şəhid bıə.

Bə Fələstinıjə mediyaon elani əsos, de sionist rejimi hərbiçion vositə, Fələstinıjə şoqirdi təğib kardey cərəyonədə iyən qıləy holədə ki ım hırdən fəror kardey holədə be barzə vırəku bə zəmin qınyə iyən şəhid bıə.

Bə Fələstinıjə mənbəon elani əsos, Əlxəlil cənub və Dora şəhrədə, daveon cərəyonədə imdodi təşkiloti uzvon bə 12 nəfər zəxmin bıə kəson komək kardışone.

Tags