Oct 02, 2022 15:53 Asia/Tehran
  • Cenevraədə İroni nımoyəndə: işğal bıə Fələstinədə nəsli pok kardey cinoyət bə sionist rejimi daimə siyasət əvəz bıə.

Cenevraədə İ Bıə Milləton Təşkilati Avropa mərkəzədə bıə İron İslam Respublika tojə daimə nımoyəndə iyən səfir təkidış karde: işğal bıə Fələstinədə nəsli pok kardey cinoyət bə sionist rejimi daimə siyasət əvəz bıə.

70 soriku veye ki de Amerkə iyən sıpiyə kə iyən Avropavıjə mıttəfiğon sukut iyən hamkari vositə ki sionistonku himoyədorəti kardey dumoədən, Fələstini məzlumə milləti həx-huğuğon məhv bıdə.

Im mıddətədə işğal bıə Ğudsi rejim, vey vəhşiyə cinoyəton bə Fələstini milləti ələyh əncom doəşe.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, insoni həxon şura iclosədə, Cenevraədə İ Bıə Milləton Təşkilati Avropa ofisədə bıə İron İslam Respublika tojə daimə nımoyəndə iyən səfir Əli Bəhreyni Fələstini işğaliyə sərzəminonədə insoni huğuğon rioyət nıkardey barədə votışe: Fələstini millət həmçınan vey oşko iyən dıroz mıddət surəti insonə həxon rioyət nıbey və qıləy sistematic apartaydi jintonədə ğəror qətəşone.

Bəhreyni ijən əlovəş karde: Fələstini işğali binoku tosə bə ısət, bə Fələstinıjə ələyh dəhşətinə hərbi siyəsəton istifodə kardey, əvoni işkəncə doey, nəsli pok kardey, ğəyre ğanuniyə qədə şəhron dute və cəmi surətədə cəzo doey, bənə sionist rejimi aqahə etosniye siyasət iyən daemiyə əməl əvəz bıə.

Bə Bəhreyni votəyon əsos, kişvəronku kali 2diməti rəftorə hərəkəton ki insoni həxon rioyət nıkarde barədə pandon dodən, qıləy holədəy ki işğaliyə sərzəminonədə sionist rejimi hərəkəton barədə sukut kardedən, jıqonə rəftoron vey 2dimə siyosət bə hisob omeydə.

Cenevraədə İ Bıə Milləton Təşkilati Avropa təşkilatədə, İron İslam Respublika tojə daimə nımoyəndə iyən səfir ijən əlovəş karde: həğiğətədə ım kişvəron işğaliyə Fələstinədə bə insonon ələyh cinoyəton və canqi cinoyəton əncom doeyədə de yande həmdastin və Fələstinədə ım rejimi əncom bıə cinoyəton və hərbi aparayd amilon məsuliyətədə şərikin.

Bəhreyni ijən votışe: insoni həxon şura iclosonədə İsraili işğalçiyə rejimi cinoyəton mıvzo, ım icloson daimə ko  ğolibədə bəpe Fələstinıjonro ədolət və həğiğəti bə vırə rosniyero baği bəmando və bənə ciddi tələb bıbu.

Tags