Oct 03, 2022 14:05 Asia/Tehran
  • Bə Kazimeyn iyən Samirra İronıjə zayiron səfər vəy qətə bıə

İroni həc iyən ziyarət təşkilat elanış karde: İraği şəhronku kali xususi ım kişvəri paytəxt, Bəğdadədə, milləti etırazon iyən no oromətion dumoədə, tosə elan bıə zəmoni mıddətədə bə Kazmin və Samarra ziyorətiyə şəhron səfər vəy qətə bıə.

Bə Oktiyabrə manqi etırazon 3minnə sorəqardışi mınosibəti xoto, Bəğdadədə, İraği millətiku çand da nəfər bə fisod, xarıci mıdoxiləon və qrupon hakımoyəti ələyh aksiya bərpoşon kardə.

Miladi 2019 minnə sori etırazon ya Təşrin nomo bıə etırazon, qıləy silsilə etırazonin ki İrağədə və bə ım kişvəri xarıci mıdoxiləon iyən iğtisodi bevəcə vəziyəti xoto əncom bəbe.

Im etırazon  Miladi 2019 minnə sori oxoədə, nakonə dıvlət bə Adel Əbdul Məhdi yol bə kəno noey və İraği parlamentədə, səçıni tojə ğanuni icod bey bois bıə.

Bə Əlaləm xəbəiyə raporti əsos, İroni həc iyən ziyarəti təşkilat təsdiğış karde bə İroni zayiron əmniyyəti təmin kardey xoto, İraği şəhronədə oroməti icod bey bəpeşt, tojədən Kaziminədə bə İmomeyne Cəvadin(ə) və Samarraədə bə İmomeyne Əsqəryin(ə)-i pokə hərəmon ziyorətiyə səfəron əncom bəbe.

Bə İroni həc iyən ziyarəti təşkilati elani əsos, İraği şəhronədə əmniyyəti icod bey bəpeşt, İronıjə zayiron karde bəznen bə İraği həmmə muğəddəsə vırəon ziyarəti mışərrəf bıbun.

Tags