Oct 04, 2022 14:23 Asia/Tehran
  • İroni Ərtışi dıyo ğıvvə kamandir: İron, Oman iyən Pakistoni dıyo əmniyyəti mıştərəkə  mərkəz icod bəbe.

İron İslam Respublika dıyo ğıvvə kamandir bə ım nuktə işorəş karde ki dıyoədə əmniyyət icod bıə, votışe: İron, Oman iyən Pakistoni dıyo əmniyyəti mıştərəkə mərkəz icod bəbe.

İron İslam Respublika ərtışi dıyo ğıvvə muxtəlifə baxşonədə, qıləy təyinəkə ğıvvə be və Hındi şimoli Okyan və dıyo fars məntəğədə de muxtəlifə tojə bumi jiədə bıə kəştion soyb bey vositə, bə yolə dıyo zumandəti əvəz bıə.

Bə İrna raporti əsos, zinə rujədə, və porton iyən dıyovonəti təşkilatədə, dıyovonəti beynəlxalğə ruji mınosibəti mərosimədə, İron İslam Respublika dıyo ğıvvə kamandir Şəhram İrani, əlovəş karde: 3 qılə İronıjə hərbi kəşti okiyan məntəğəonədə de həmzəman surətədə, əmniyyəti oqətey məmuriyəti icra holədən.

İron İslam Respublika dıyo ğıvvə kamandir ijən bəyonış karde: dıyo nığılədə, 5 qılə ərtışi dıyo ğıvvə canqi hərbi qrup məmuriyəti əncom doey məşğulin, Əv ijən xəbəş do ğərore İron, Oman iyən Pakiston miyono mıştərəkə dıyo əmniyyəti mərkəz icod bıbu ki de ım ko vositə, dınyo səthədə, de dıyo əmniyyəti həmmə mərkəzon rabitəon bə vırə bərəse.

Tags