Oct 04, 2022 14:31 Asia/Tehran
  • De seonistə hərbiyçiyon vositə Fələstınıjə nevcıvoni zəxmin bıey

Beytull Ləhm şərği cənubi daveonədə seonistə hərbiyçiyon vositə Fələstınıjə nevcıvoni zəxmin bıey

Bə Fələstini məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos Beytulləhm şərği cənubədə Təğo bıə nomo qədə şəhri daveonədə de seonistə hərbiyçiyon vositə Qıləy Fələstınıjə nevcıvoni zəxmin be.

Nablus qordan elamış ka mığovimət ğıvvon dışanbə ruj seonistə hərbiyçiyon Nablusdə Şareəlğuds məntəğədə hədfışon ğəror do və bəvon qulləşon ğande və de səloməti hodisə vırəku tılin.

 

Tags