14 May 2017, 15:41
  • Səudiyyə Ərəbıstonı be pilotə təyyarə yəmənı məmləkətdə bə zəmin eğandə bı.

Yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizə kardəkəson yəmənı ğərb hissədə Səudiyyə Ərəbıstonı qıləy cəsusiyə bepilotə təyyarə arəku bardedən.

Bə  yəmənı Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizə əkon Səudiyyə Ərəbıstonı ım be pilotə təyyarə  yəmənı Həccə ostanı Midi məntəğədə hədəf qətedən.

dəvardə manqi həm yəmənı silahlinə ğıvvon həminə məntəğədə Səudiyyə Ərəbıstonı qıləy be pilotə təyyarə bə zəmin eğandəşon be.

 

təğ

komment