31 Avqust 2019, 13:28

Bəşəriyyəti muasir inkişafi xeyli miğdarədə xalqon – çəvon mədəniyyəti, folklori, ıştənəməxsusə cəhəton, həmən çəvon zıvonon çe arə beşe, yəni bo çəvon assimilyasiya bıe ro obyektiv səbəbon bə əməl vardəşe. Har qıley devləti ıştə icbari umumtəhsilə sistemi onoe, ım sistemi həmonə devləti titul milləti zıvonədə tədris beyən jəqo obyektivə zərurətonədə qıleye.

Isətnə dınyo sivil xalqon və çəvon onoə devləton ım problemi həll karde ro tədbiron bə jimon dəvunidən, ıştə məmləkəti xalqon ki, de assimilyasiya təhdidi vəbəvə mandən, çəvon zıvononədə radio, televiziyon onodən, rujnomə, mahnamə və kitobon nəşr kardedən, demiən həm ım xalqon huğuğon təmin bedən, həmən çəvon mədəni irsi qin nıbe ro əməli tədbiron bə jimon dəvunidən. Əlbəttə ımən məlume ki, ısətnə dınyo məmləkəton arədə kali devləton hestin ki, millətçiə-şovinistə siyasət bardedən, ıştə xalqon assimilə karde ro bə murtəce əməlon dast ğandedən.

Haliyədə tolışə millət əsasən 3 qılə devləti - İron İslamə Respublika, Rusiya Federasiya və Azərbaycanə Respublika əraziədə jidə. Tolış kom keşvərədə jimon kardə bıko, əv İroni boştə vətən, çey ğədimə mədəniyyət və tarixi ıştənin zınedə və dey fəxr kardedə.

Çəmə “Tolışi radio” ki, İron İslamə Respublika devləti tərəfo təşkil bıə, Rəşt şəhəriku pəxş bedə, tolışə milləti mevcudiyyəti təhdid kardə obyektivə səbəbon çe arə bardə roədə yolə əhəmiyyətış heste. Az çand sorone ki, ım radio muxbirim. Bə mı çe Az.R tolışə əməsonku mesaj və zanqon omedən, çəmə radio bərnaməonku ıştə roziəti izhar kardedən. “Tolışi radio” dini barədə təşkil kardə bərnaməon çəmə milləti dini bovə və təsəvvuron həniən qəncin, çey mənəviyyati və əxlaği tikiən sof və təmiz kardedə. Tolışə tarixi barədə, çey ədəbiyyati, tarixiə şəxsiyyəton həxədə qəp jə proqramon çəmə milləti ıştəndərki həniən zumand kardedə, çey assimilyasiya vəy sedə, tolışon çe dınyo xalqon arədə ıştə layığinə vırə qəte roədə beəvəzə xidmət nişon dodə.

 

təğ

komment