03 Sentyabr 2019, 09:07

Çe Az.R reqionon həmmə əhali social-iğtisadi problemonku əziyyət kəşedə. Məmuron sə bə rışvə və korrupsiya ğal bıe səbəbiku bə çəvon dardi çarə kardəkəs peydo bedəni, iqlə çarəşon mandedə ki, bə Mass-media muraciət bıkardon, ıştə dardon bo əvon qəp bıjənon.

Həmonə media resursonədə qıleyən “Tolishmedia.com” sayte. Əv çe Tolışıstoni problemon barədə nıvıştedə ki, Lankoni şəhrestoni Qırdəni di miyoniku eyni nominə ru dəvardedə. Çey nezi məskun bıə divojon təhdid kardə xəto sorbəsor bə real vəziyyəti nez bedə. Har sori əvəsor və pozə fəslon voş-vəşə vaxtonədə bə ru ovayz omedə, ruy kəno zəminon şıştedə bardedə. Şe-şe bo ruy nezi inşa bıə 200 qılə kəon və  çey səpenə mərkəzi pardi rıjie xəto zumand kardedə. Diy əjion çe bələdiyyə və rayoni icra hakimiyyətiku çand kərə xahiş kardəşone ki, ruəkəno zəminon vajie vəy se ro ruy məcra ğoym kardə tədbiron bıvindon. Əmo ım məmuron bə çəvon xahişi hiç qıley əməli tədbir icra kardəşon ni .

Masəlu şəhəri Viləşəruy ətrpofədən çand sore ki, park inşa kardedən, əmo tosə ısət həmonə ko bə orəx rosniəşon ni. Votedən ki, bı koy qorə devlətə budcəku 2 milyoniku tosə 5 milyon mənoti vəsait co kardəşone. Əmo rayoni İcra hakimiyyəti sərdar Rafil Huseynovi im məbləğ dələmurd kardəşe, ısət həmonə koy icra bə devlətə və ğeyri devlətə muəssison qiy noəşe.

Sayti muxbir nıvıştedə ki, Tolışə məhol bo Əliyev hokuməti məmuron bə Rey mılk peqardə. Coməholıjə odəmon – Lankonədə Taleh Ğərəşov, Ostoroədə Ğəzənfər Ağayev, Likədə Revşən Bağırov, Masəluədə Rafil Huseynov deştə Bokuədə nıştə ali məğaminə peştəvonon dastbədast bən, bənə həvəşion Tolışə məholi və çey əhali talan kardedən, Tolışıstoni bənə Mədaini bə xərobəzar peqordınidən. Çıvrey əhaliku boştə bənə nokə və hamboli istifadə kardedən.

 

təğ

komment