14 Sentyabr 2019, 10:35
  • Qilonədə 2 ton nim perosniyə bıə kırı istehsol bəbe

Moyəvonon cəmyəti rəyis votışe: İrondə 6 ton perosniyə bıə kırı istehsol bedə ki, Qiloni baxşə 2 ton niməy.

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos kişvəri moyəvonon cəmyəti rəis kırı istehsolədə bə Qiloni çokə zərfiyət işarəş ka və votışe:

Kİşvərdə 6 ton perosniyə bıə kırı istehsol bedə ki, Qiloni baxşə 2 ton niməy və ın ko ın nev moy istehsolədə ın ostani bəpeə zərfiyəton nışon dodə.

Nəbiullah Xon Mirzai əlovəş ka Kaspi dıyo kırı dınyo çokə kırıonkuy. əv işarəş ka bə inki, kişvərdə veyə istehsol bıə  hırdanə kırı moy veyə miğdor Qilon və Mazəndəranədəy votışe: hale hazerdə kişvəri 22 qılə ostandə 133 qılə perosniyə bıə kırı məzə və sahə muvcode ki, ın ostani hrdənə moyon Qilon və Mazəndəranədə təmin bedə.

Moyəvonon cəmyəti rəis bə dınyo co qılə kişvəron kırı və kriveti ixracati təkid kardey votışe: ın baxşədə problemon ni və bə Avrasiyə və Avropə kişvəron sadir bedə və kişvərdə moyəvonon cəmyəti ixracat 525 milyon dollar bəy.

təğ

komment