15 Sentyabr 2019, 12:08
  • Tolışə dionədə vizi vaxte

Vizi xosiyəton

Əqər bə vizə lesı diyən kardə bo bə insoni məğz(mazğ) mandedə.hərçənd ğədimə təlimatonədə həm bə ım məsələ işarə bə ki viz mazği zumand kardeyu həmməysə çokə xorəkonədəy,əmmo ımruj həm elm sobotış kardə ki viz mazğo xorəke və bəpe çəy hardeku ğəflət nıkəmon.

1-viz xəyli B qrupədə vitaminış heste və bə stresi kam be bois bedə və həminə məsələ pusti pi be vəy qətedə  eyne holədə  vizədə E vitaminon bə pusti cıvon mande komək kardə.

2-vizə lesı iyən çəy ruən pusti nəmin oqətedə və bə çəy hışki dəmon be komək kardə.

3-vizi harde bois bedə çəşi qırdoədə siyoə pusti ranq ruşin bıbo.

4-viz petasiyom,Omeqa 3,omeqa6,Omeqa9 hestışe ki  bə mu folikolon zumandəti bois bedə və sə muru xeyrış heste.

vizi dəmonə xosiyəton

-viz xəyli mədəniyə maddon mincumlə protoin,fibr,kəlsiyom,mənyəziyom,fosfor,mənqəniz,və petasiyomış heste ki inə ləvədə bə balə yol be komək kardə və çəy enerji təmin kardə

-ha ruj vizi harde bə merdon merdiyəti məsələ komək bəkay.

-vizi harde zehni zumand kardə Keraçi ali məktəbədə təhğiğat nışon dodə ki vizədə Omeqa3 ruyəninə əsidon iyən E vitamin bə zehni çok be iyən mazği çokə fəaliyyəti komək kardə və alzaymerı noxəşəti arəku bardə.

-xəyli doktoron sifarış kardə ki hırdənon zehni zumand kardeyu bəy viz bıdən.

-viz bə insoni kok be mane bedə.

-vizi harde bois bedə insoni ləvə çok ko bıkə.

-vizi harde bə kəbedi ruyənin be mane bedə.

-vizi harde Neğres noxəşəti vəy qətedə.

-viz bə depresiya mande bedə.

-vizi harde bə diyabet (şəkə noxəşəti )mane bedə.

-viz antioksidanon iyən Fonoliyə tərkibon xoto bə xərçənq noxəşəti mane bedə.

-viz bə xuni təziği kam be bois bedə

-viz  xunədə bə kolostroli kam be bois bedə.

-vizi harde bə dıli noxəşəti vəy qəte bois bedə.

-vizi harde bois bedə inson tanqə nəfəs nıbo və asm iyən eqzema nıqəto.

-vizi harde bois bedə nimə şəv nıhıte problem həl bıbo.

-vizi harde astə zəif be vəy qətedəvə

və................................

ısət tolışə vionədə vizi vaxte  bə si viz bəhən

təğ

komment