okt 12, 2019 10:14 Asia/Tehran
  • Həzrət İmom Huseyn(ə) aşığon komək

Qilan ostani Rodsər,Masal və Əmləş şəhrıstanon cəmiyyət 406 milyon tımən ıştə nəğdiyə nəzronku bə Ərbəine Huseyni(ə) piyodə zairon təğdimışon karde.

Qilan ostani Rodsər,Masal və Əmləş şəhrıstanon cəmiyyət 406 milyon tımən ıştə nəğdiyə nəzronku bə Ərbəine Huseyni(ə) piyodə zairon təğdimışon karde.

Bə Qilan ostani telerədyo aqentəti xəbon əsosi  Rodsər şəhrıstanədə Ətəbate aliyati xərobion ovonə kardeyu bıə təşkilati məsul şəxsi votışe:ım şəhrıstani cəmaət Ərbəine mokebon bərpo kardeədə 250 milyon tımən koməkışon karde.

Həsən Pərvanə  işarəş karde ki 50 qılə xadim ım mokebonədə bə Ərbəine Huseyni(ə) zairon xıdmət bəkan və əlavəş karde ehtiyoc bə çion bənə bırz,qujd,kaq, ov coqlə hardənə çi 2 qılə yolə maşinədə iyən  2 qılə qədə maşini bə Mehranı sərhəd vığandə bə.

əv votışe:Rodsər şəhrıstani mokebon ımsor Mehranı sərhədəndə təşkil bə və votışe:ım mokebonədə  12 ruj  3 vədə xurək bə 15 həzo nəfər doə bəbe.

Masal nomo bıə tolışə şəhri fərmondori muavin Cəfər Səfəri həm votışe:Masalıjon 81 milyon tımən  Ərbəine Huseyni (ə) zaironru koməkışon kardə.

Əmləş şəhriku bə rəsə xəbon əsosi çı şəhrıstani xəyə ko əncom doə kəson 75 milyon tımən bə Ərbəine Huseyni(ə) zairon xıdmət rosneyu hədiyəşon kardə.

 

 

təğ

komment