noy 07, 2019 09:55 Asia/Tehran
  • Həmrayəti sayədə mısılmınon ibemon

Tolış şəhri cımə İmom: ımruj İslom dınyo bə mısılmınon vəhdət və həmrayəti ehtiyocış heste

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Huccətullisalm vəlmuslهmin Əmin Nəğdi Tolış şəhristani məzhəbiyə mınosibəton mərkəzi iclosdə votışe:

Həzrəte İmom Xomeyni(r) İslom dınyodə vəhdəti nido ədə be və əmə bəpe çəy ro idomə doə kəsonku bıbəmon.

Əv əlovəş ka de İnğlobi yolə rəhbəri hidoyəton  dışmen nibəzne mısılmınon miyono təfrğə eğando.

In iclosdə Tolış şəhristani İslomiyə təbliğoti idarə rəis həm votışe:

 Vəhdət haftədə 30 qıləsəve mıştərkə fərhənqiyə bərnomə Tolış şəhristani sınni və şiyə məçitondə bərpo bəbe.

Huccətullislam vəl muslimin Yusefi Mıtləğ əlovəş ka Qilondə vəhdət haftə muhimmə bərnoməomku de Qiloni vəlifəği numayəndə və ostandar Ostoro, Tolış, Rizvanşəhr, sınni və şiyə alimon vindımon kardeye.

təğ

komment