noy 13, 2019 09:27 Asia/Tehran
  • Pozə fəsli qandım iyən cəvi kaştey bino bıə

Qilonıjə qandım iyən cəvi kaştəkəson pozə fəsli kaştıvonətişon bino karde

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Qiloni ditəsərrufati təşkiloti beməyon istehsol karde muavin votışe:

20 həzo 500 Qiloni kaştıvonə zəminonədə pozə fəsli qandım iyən cəvi kaştey bino bıə.

Məsud Əlmasi bəyonış ka inki, xomə zəminədə pozə fəsli qandım iyən cəvi kaştey bə İroni təğvimi əsos ta azərə manqi oxo dəvamış heste və əlovəş ka tojə sorədə təğribən 14 həzo hektar qandımi xomə zəminədə və təğribən 6 həzo 500 hektar ın əraziku xomə zəminədə qandım və cəv kaştə bəbe.

Əv bəyonış ka proqnoz bedə qandım kaştə kəson 19 həzo ton məhsul de 418 milyard riyal erj istehsol bıkən votışe: cəvi kaştə kəson həm 9 həzo ton cəv de 147 milyard riyal istehsol bəkan.

Qilonədə Tolış, Rizvanşəhr, Ostoro, Rudsər, Əmləş və Rudbar, qandım və cəvi kaşte muhimmə məntəğəonkun.

təğ

komment