noy 13, 2019 10:01 Asia/Tehran
  • Ostoroədə şiyə iyən sınni vəhdəti idə mərosimon dəvom

Ostoro sərhədiyə şəhri şiyə və sınniyə mısılmınon de həzrəte Muhəmməd(s)-i əyami mınosibəti xoto ıştə vəhdət və həmdılətişon bə nımayeş no

Ostoro cımə İmom ın şəhristani Çıləvand di məçitədə mısılmınon vəhdəti idə mərosimədə votışe:

Dınyo zılmkoron və bə kıfr vobəstə bıə sərzəminon Suriyə və İrağədə de fikiyə ixtılofon plani kəşeədə şiyə və sınnion miyono ixtılof əğandeyo təloş kardən.

Huccətul İslom Kazım Hafezniya əlovəş ka: təfrğə eğande bə İslomi əhli zılm kardey və Ali Səudi rejim ıştə İslomi dıləsut zınedə əmmo Yəməndə çı Amerkə nokəy iyən de Amerkə və sehyonist rejimi silahon mısılmınon kıştə.

Əv votışe: har zəmonisə ve mısılmınon miyono həmdıləti və vəhdəti ve bıe hiss bedə və sınni iyən şiyə ruhanion İslomiyə vəhdəti mıhkəm kardeyo muhimmə rolışon heste.

Əv bəyonış ka inki, Xıdo Peyğombər(s) de milləti vəhdət problemon vədə səbarz be və ımruj həm bəpe İslomiyə umməti vəhdət millət və məsul şəxson diğğətdə bıbo.

təğ

komment