noy 16, 2019 10:42 Asia/Tehran
  • De vəhdət haftə mınosibəti Ostoro sərhədiyə diyonədə bepul səhiyyə xıdməton doə be

Ostoro marzi komandiri muavini voteşe: şiyə iyən sınniyə diyon əhaliku 37 nəfər de vəhdət haftə mınosibəti bepulə səhiyyə xıdmətonku istifodə kardəşone

Cənab Fəhimzadə voteşe: səhiyyə xıdməton bənə xuni təziği qəte, xuni şəkə və sairə xıdməton Qildə diədə doəbe.

Əv əlovəş ka har səhiyyə kədə İ qılə doktor noxəşon mualicə kardə be və sərhəd ənşton ın doə xıdmətonku rozi bin.

Əv dəvamış do ın plandə Ostoro dəmon və səhiyyə şəbəkə de mərzbani həmkarətiş ka və de duəroə məntəğon və bə sərhəd ənışton xıdmət rosne sərhədiyə  polki hədəfonkuy.

Fəhimzadə əlovəş ka: de polis ğıvvon milləti həmkarəti karde veyə əhəmiyyətış heste və ın iştiraki sayədə mıhkəmə əmniyət və nəzm bə vucud bomey.

təğ

komment