dek 07, 2019 13:55 Asia/Tehran
  • İroni - Ğəzaxıston - Çin beynəlxalğə koridorədə ticorəti rovnəğ

450 qılə kantiner Kaspiyən portiku bə Çİn ixracat be

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Ənzəli ozodə məntəğə təşkiloti baxşi portiyə koon muavin votışe:

In kantineron dəvardə 3 manqədə de 6 qılə kəşti Kaspiyən portiku bə Ğəzaxıstoni Oktao port və əvırəku de reylsiyə xətton bə Çin vığandə be.

Əmin Təvafoği əlovəş ka: ixracat bıə məhsulon inşaat materiyalon, xorəki maddon, xolçə, kimiyaviyə maddon, ğab, hışkə mivəon bin.

Əv bəyonış ka İroni - Ğəzaxıston - Çin beynəlxalğə koridorədə Ənzəli ozodə məntəğə Kaspiyən portiku məhsulon ixracat 3 manq çimiku bə nav təşkil bəy votışe:

In dıyo - reylsi koridorədə məhsulon nəğliyat 16 ruje.

Ənzəli ozodə məntəğə təşkiloti Kaspi dıyo baxşi porti koon muavin əlovəş ka:

 Sori sıftəku ta bə ısət 2 həzo 500 qılə sə vey kantiner məhsul və kişvəri İminə lozim bıə maddon de 32 qılə kəşti Çini kişvəriku bə Kaspiyəni port daxil be.

 

təğ

komment