Jan 07, 2020 07:53 Asia/Tehran
  • Ostoro əhli - sınnəti təsliyyət bəyoniyyə

Cəmi Ostoro şəhristani əhli - sınnəti alimon de qıləy bəyoniyyə sadir kardey Sərdor Ğasım Suleymani və çəy ico bıə kəson şəhodətışon təsliyyət vote

Qiloniku bə tel rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos ın bəyoniyyədə oməy :

Momenon miyono merdoni hestin ki, de Xıdo əhdi ki dəbastəşone sədiğanə çəy piyo mandən kalion ıştə əhdışon bə oxo rosnışone və bəzion intızorədən və ıştə əhd iyən peymonədə heç çişon əvəz nıkarde.

Qıləy merdiku sıxən vote ki, ıştə həmə omrış cihodış kardə rohətə ko ni, çandə soron bəpe dəvardo ta kəsoni pəydo bıbon və bıznon ıştə kornomə zıniyə nıbə noğtəon bo millət və ictimayətiyo oşko bıkən ta çı royku çok bıznəmon İslomi ın ntarsə fərmondə mucahidəton bıznəmon.

Şəhodət yolə insonon bənə Hoci Ğasım Suleymani mokafate, kəsiki fisəbilellah cihodi həğiğiyə nımonə be və mehribonə Xıdovənd həm çəy çıl sornə təloşi mokafatış şəhodət ğərolış do.

təğ

komment