Jan 13, 2020 13:37 Asia/Tehran
  • Ostoro Şəhrdori fitbol komandə Kermani Mise - Novin komandəş barde

Ostoro Şəhrdori fitbol komandə klubi dı minə dastə 14 minə haftə çərçivədə zınişe Kermani Mise - Novin komandə məğlub bıkə

Şəhrdori fitbol komandə iyən Kermani Mise - Novin komandə vindemon ki, Ostorodə bərpo be de 1 bə 0 de Ostoro faidə bə oxo rəse.

Ostoro Şəhrdori fitbol komandə 15 minə haftədə bə İroni təğvimi əsos dey manqi 29 minə ruj Əhvaz  şəhrədə de Molasani İstiğlal komanda mısobiğə bədoy.

təğ

komment