Jan 15, 2020 13:36 Asia/Tehran
  • Tolışədə bə qıləy kitobxonə Dılon Sərdori nom noey bəbe

Tolış şəhri daxil bə bulvar iyən Çobər umumi kitobxonə de Sərdor Suleymani nomi nom noəbe

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi əsos Tolış şəhristani mer votışe:

Bə Sərdor Suleymani təloşonku ğədrdanəti karde xoto de Tolış şəhri İslomiyə Şurə təsdiğ kardey ın şəhri daxil bıə bulvar de İslomi ın səbarzə Sərdori nomi nom noə be.

Şəhram Ğənizadə əlovəş ka In bulvari nom çimiku bə nav Taleşan be.

Tolış şəhristani fərmondor Seyd İsa Məhdəvi həm votışe:

Çobər şəhri umumi kitobxonə ki, Fəcri da rujon bə istismor bərəsəy Şəhid Ğasım Suleymani nom noə be.

təğ

komment