Jan 20, 2020 14:06 Asia/Tehran
  • Rəşti bə İroni turizm mərkəzi təbdil kardero Qiloni turizm və mədəni irsi idorə barzə qəm

Rəşt şəhri bə İroni turizm mərkəzi təbdil kardero Qiloni turizm və mədəni irsi idorə barzə qəm

Vaxti Qiloni barədə sıxan şedə bəpe qıləy qədə vəhişti bə yod biyəmon ki, Xıdo həmə ğəşənqətionş  İyandı kənoədə noəşe ta har vində kəsi dıli de ıştə ico bıkə.

Qilon pure de turizm zərfiyəton və vaxti ki, ğərore Rəşt şəhr 2020 minə sori bə İroni turizmiyə vırə təbdil bıbu, məsul şəxson təloş kardən ta bə ın muhimmə hədəfi rəseyo həmmə imkanaton oko bıdən.

Bo çimi xoto 3 qılə turiziyə plani icra karde təsdiğ bıe iyən 54 qılə Qiloni torixiyə əsəri proyekt milliyə əsəron siyahiədə ğeyd bıe xoto kişvəri əsəron ğeyd kardə şura katibəti vığande həminə cəhətdəy.

İyən bə şimal 2 osonə ro idorə məsulon proqnozi əsos bə Qilon osatni daxil bıə turizmiyə ğətaron vey bəbe.

təğ

komment