Jan 22, 2020 09:54 Asia/Tehran
  • Ostoro şəhrədə de xəyrə koon əncom doe hədəfi qıləy nımoyışqo bərpo be

De Ostorıjə hınə sohibon vositə dasti sənaye xəyrə koon əncom doe hədəfi qıləy nımoyışqo bərpo bəy

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos intellektual səviyyə perosnə mərkəzi məsul şəxsi votışe:

In  nımoyışqohədə 500 qıləsə ve dasti sənaye bənə bumiyə olət, koklə, kilim, dəroste vəsiləon iyən bumiyə şini 16 nəfər hınə sohibonku bə nımoyiş noə bəy.

Mitra Bəhrampur votışe: Ostorıjə hınə sohibon vositə dasti sənaye  xəyrə koon əncom doe hədəfi qıləy nımoyışqo ki , bərpo bəy bə İroni təğvimi əsos ta bə bəhman manqi oxo oje və çəy bəromə İ baxşi bə ə xeyzonon ki, sərpərəstışon ni və imdodiyə komitə  nəzorəti jiyədən.

Əv şərvandonku dəvətış ka de ın əsəron hıriye ın bə Xıdo xoş omə koyədə iştırak bıkən.

təğ

komment