mar 22, 2020 11:51 Asia/Tehran

De Miladi təğvimi martə manqi 20-minə ruji İronədə Nəvuzə id, həmən Nuə sor dame.

“Maide.az” bə “Leader.ir” sayti istinadən xəbə doəşe ki, de ım əlamətinə ruji munasibəti  Ali Rəhbər Ayətullah Seyyid Əli Xamenei bə xalqi muraciət kardəşe. Sıftə de İmom Musayi Kazem (ə) şəhadəti bə Əhli-beyt (ə) məktəbi dəvoməkon, həmən dəvardə sori bə şəhadət rəsə qeneral Ğasem Soleymani, Əbu Mehdi Əl-Muhəndes və dəvon i vırədə şəhid bıə diqər şəxson, muxtəlif hadisə və ğəzoonədə həlok bıə, koronovirusi mərəziku ıştə jimoni qin kardəkəson xeyzonon dılvandi doəşe. Çəyo bə Nəvuzə idi ğeyd kardə xalqon təbrik votəşe.  İslamə İnğilabi Lideri bə ım sornə İroni iğtisadiyyati bənə “oçımış omə sori” xarakter doəşe, votəşe ki, iğtisadiyyati ımsornə inkişaf bəpe əhali quzəroni həniən barz beədə əsasinə təsirış bıbo.

İİR Prezident Həsən Ruhaniən ıştə Nuəsorə muraciətədə ğeyd kardəşe ki,  İroni milləti deştə rəşadəti çe Amerika elan kardə sanksiyon bə əməl vardə mışğılon çe arə bardışe, keşvərədə nati hasilatiku jidasti nıbə iğtisadiyyat onoşe. Prezident Ruhani bə Nəvuzə idi ğeyd kardə məmləkəton -  Əfğaniston, Tacikiston, Pakiston, Azərbaycan, Turkməniston, Erməniston, Turkiyə, Ğəzəxıston, Ğırğızıston, İrağ və Uzbəkistoni devlətə lideronən namə vığandəşe, əvonən de Nəvuzə idi munasibəti təbrik kardəşe.

Az.R Prezident İlham Əliyevən ıştə Nəvuzə idi muraciətədə bə Respublika şəhrıvandon təbrik votəşe, de koronavirusi əlağədar bə əhali çəşnavi doəşe ki, bə hokuməti elan kardə profilaktik tədbiron əməl bıkon, əks təğdirədə bə məsuliyyət cəlb bəben. Əliyevi bə muxalifəti nəzərən ğeyd kardəşe ki, əvon deşmenin, Azərbaycan məhv karde pidəşone. Əliyevi məmləkətədə fevğəladə vəziyyəti elan bıeyən mumkun zınəşe.

təğ

komment