mar 25, 2020 12:04 Asia/Tehran

Boku hokumət ıştə çe xarico bə məmləkət oqardə şəhrıvandon de karantinədə oqəte məğsədi bə Tolışıstoni mərizxonəon və sanatoriyaon dəğandedə.

Orəxnə rujonədə çe Rusiya, Almaniya və Turkiyəku oqardə şəhrıvandon Lankon, Ostoro, Lik, Masəlu və Cəlilobodi mərizxonə sanatoriya və istirahətə məkanonədə karantinə rejimi nəzarətədə oqətedən. Əliyevi hokuməti Tolışə milləti jimon kardə məholi bə noxəşinon mualicə məntəğə peqordınie, məmləkəti bənə məsələn, Naxşıvan, Şirvan, Abşeron, Şəki reqionon ım problemiku kənoədə oqəte bə tolışə xəlği numayəndon etirazi səbəb bıə, sosialə şəbəkəonədə əvon hokuməti ım əməl bənə çey tolışon tuməbır kardə siyasəti dəvomi ğıymət doəşone. Rusiya Tolışə diaspora təşkilati sərdar İsmail Şabanovi ıştə “Fasebook” səhifədə qıley bəyonat pevolo kardəşe, ğeyd kardəşe ki, Tolışi məhol narkomaniya, SPİD , silə noxəşi, hepatit və co sirayət kardə mərəzon ən vey pevolo bıə reqione. Hokuməti bardə təbliğat jıqo vəziyyəti de İroni həmsərhəd bıe izah kardedə. Əmo ım dıvuə izahe, çunki Naxçıvanən de İroni həmsərhəde, lakin əyo ım ğədər mudhiş vəziyyət mevcud ni.  

Isətən koronavirusə noxəşinon bə Tolışə məntəğəon dəvunidən. Lankoni aeroportədə beynəlxalğə aviareyson ğəbul kardedən, xarico omə şəhrıvandon Tolışıstoni rayononədə karantinə zonaon ki, təşkil kardəşone, əyo dəro kardedən. Hərçənd ki, Tolışə məhol çe Az.R Abşeroni bə peş əhali ən pındə reqione. İyo koronavirusə karantini təşkil bıe iqlə izah hestışe ki, əvən hokuməti tolışə milləti etnosid kardə siyasəti bı səfə de im virusi mubarizə barde vonə dəvom kardeye.

“Report” sayt xəbə dodə ki, Az.R Vəziron Kabineti tono Operativ Ğərərqohi bə Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati məsləhət və tələbon muvafiğ əhali ğal bıə muəssisonədə məhdudiyyəton tətbiğ kardəşe. Yəni ki, martə manqi 23-minə rujiku dıjdə ticarətə mərkəzon bə 1 manqi muddət dəbastəşe. Kafe, restoran, çayxonə və odəmon qırd bıə diqər ictimai-iaşə muəssison fəaliyyət maştə saat 9 təmomiku tosə peş çoştə saat 15 təmomi məhdud kardə bıə. Bə ım ğaydəon əməl nıkardə muəssisə rəhbəron ciddi cəzo bəsen.

 

təğ

komment