mar 30, 2020 13:39 Asia/Tehran

Qilani Quds Sepah kamandir votışe: ımruj fidokoron iyən vetranon vositə mığəddəsə mıdofiyə arzuon ovaştə bedə

Qilani Quds Sepah kamandir votışe: ımruj fidokoron iyən vetranon vositə mığəddəsə mıdofiyə arzuon ovaştəbedə

təğ

komment