may 19, 2020 10:50 Asia/Tehran

Boku hokuməti tərəfo koronavirusi karantinə mərkəzon Tolışə məholi Ostoro, Lankon, Cəliləbod məntğəondənə onoe, çe xarico azərbaycanıjə şəhrıvandon bə çıvrəy mərizxonəon dəğande bey səbəb bıe ki, ısət Tolışə şəhrestonon dionədə bə korona mərəzi mubtəlo bıə odəmon miğdar Respublika co vilayəton nisbətədə xeyli veye.

Ğafqaz .ir sayt xəbə dodə ki, Az.R mass-media tolışon jimon kardə məntəğəonədə ım problemi səpe ruşnə eğandedəni. İqlə de sosialə şəbəkəon vasitə bı barədə kali xəbəon bə dast varde mumkun bedə. Məlum bedə ki, Tolışə məhol çe Az.R korona behrani ən qonə vırəybən. Mərizxonəonədə bə noxəşinon tibbi xidmət bərbod vəziyyətədəy, tibbi mutəxəssison peşə səviyyən xeyli saru be səbəbiku çəvon tibbi elektronə ovdononku səşon beşedəni. Imən bey vardə bekardedə ki, əvon korona noxəşinon dəğiğ test analizon diaqnozi doe zınedənin. Dəvardə həftədə Tolışə xalği şair Vəlişah bə rəhmət şe. Çey jimon kardə Şağləse və ətrof məntəğəon əhali ıştə əzizə şairi matəmə məclisədə iştirak kardışone, demiən Boku hokuməti elan kardə karantinə rejimi ğaydəon darıştışone. Bı səbəbən hokuməti Şağləse və çey ətrofə məntəğəonədə ğeyri –rəsmiə fevğəladə rejim onışe, daxili ləşkəri sərbazon bə ım dion ekardışe, postınoş noe, çe əhali hərəkət xeyli məhdud kardışe. Bə ğeyri rəsmiə xəbəon əsasən karantin elan bə muddətədə Şağləse diədə tosə 10 nəfəri vəfot kardəşe, çəvonədə çand kəsi korona mərəziku marde barədə dəğiğ məlumat ni, çunku ce tibbi mutəxəssison ımi muəyyən karde ro sərıştəşon ni.

Tosə korona pandemiya Tolışə məholi əhali bo mualicə ro  əsasən bə İron əşin, əyo həmən keyfiyyətinə dəvo pereparaton əsənin, ıştə səhhəti bərpo əkardin. Isət çand manqe ki, de İroni marzon dəbastəşone, əhali ım imkaniku məhrum bıə. Az.R-ədə dəvocati istehsal və ticarət çe hakim toyfə inhisarədə bıe səbəbiku, pereparaton keyfiyyət bərbod vəziyyətədəy, ımən əhali mualicə prosesonədə bə yolə mışğılon və  adi noxəşi bə odəmon ıştə coni çe dast doe səbəb bedə.

 

təğ

komment