may 21, 2020 10:32 Asia/Tehran

Mubarəkə Rujəmoə manqi orəxnə cımmə islomi dınyoədə bənə “Ğudsi ruji” ğeyd kardə bedə.

Imsor həmonə ruj de miladi təğvimi bə mayə manqi 22 eqınidə. Fələstin İslami Cihadə Hərəkati penə məğaminə uzvonədə qıley Əhməd əl-Mudəllil votedə ki, İron İslamə Respublika de İmom Xamenei rəhbəriyyəti çe İmom Xomeyni (r) roy dəvom kardedə, bə Fələstini xəlği və bə çey hərəkati dastək dodə.  Im ruj İmom Xomeyni (r) təyin kardəşe, iqlə Ğudsi bə İslami dınyo məxsus be ne, həmən həmə mısılmonə umməti huğuğon mudafiə, azadiə və ədalətə fikrinə insonon vəhdətə , bə zulmi etiraz kardə ruje.

İronədə orəxnə 40 sorədə iminə kərə Beynəlxalğə Ğudsi ruji şemonon dənıbəvunien ki, ımən de koronavirusi karantini əlağədare. “Maide.az”i jıqo qıley xəbə bə cəmiyyəti nəzə rosniəşe ki, İroni İslami təbliğatə Şura koordinasiya mərkəzi sədr Nusrətullah Lutfi elan kardəşe ki, de korona epidemiya anqıl hevujə izdihaminə tədbiron dəvunie mumkun nıbe səbəbiku ımsornə şemoni dənıbəvunien. Həmonə ruji Ali Rəhbər Ayətullah Xamenei bə islami umməti de coninə efiri vasitə muraciət bəkarde, de əvon təmas obəno. Əlavən bıvotəmon ki, Ali Rəhbəri nitğ de Tehroni vaxti saat 12 təmomədə, de Boku vaxti isə saat 11-30 dəğiğədə bino bəbe və de İroni devləti televiziya kanalon pəxş bəkarden.

İslamazeri saytən de ım tarixiə ruji munasibəti islami alimon bə Ğudsi ruji doə ğıyməti barədə nıvıştəşe. Ayətullah Nuri Həmədani votəşe ki, “Im ruj çe İmom Xomeyni (r)  yodiqar noə və Fələstini məsələ bə həmə dınyo obastə qıley ruje”.  Ayətullah Məkraim Şirazi “mısılmonon de ım şemonon Fələstini məsələ çe yodo bekarde icazə nibədon. Ta ki, Fələstin azad nıbo, mısılmonə xəlğon meydonədə bəben” - votəşe. Ayətulla Cavad Amuliən “Ğuds mısılmonon iminə ğıbiləy, bə Ğudsi zərbə - bə mısılmonon zərbəy. Xəlği Ğudsi şemonədə iştirak mısılmonon vəhdəti həniən zumand kardedə” – deştə ım sıxanon Ğudsi ruji sand həniən barz kardəşe.

təğ

komment