sen 22, 2020 14:45 Asia/Tehran
  • Tolış şəhrstanədə ovəyzi  nəticədə Qilan ostani məsul şəxson tədbir.

İmdod ərosnə təşkilaton cəhd kardən Tolış şəhrstani ovəyz vində məntəğon bə normal vəziyyət oqırdınon.

Qilanı ostandariədə bıhronı mudiriyyət mərkəzi səvoni votışe: həmmə imdod ərosnə təşkilaton cəhd kardən ta Tolışə şəhron və dionədə şərayet normal bıbo.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilanı ostandari bıhron mudiriyyət kardeyu bə mərkəzi yoli votışe: Tolış şəhrstan iyən çəy dion  ro ki ovəyz və bandi rıjiye xoto bastə bə be ısət oj bən.

 Əmir Muradi əlavəş karde Tolışı Çobər və Əsalemı əsliyə pardon ki ovəyzi nəticədə vardə xoki xoto bastə bə bin ısət oj bən və  tolışı şəhrədə pardi jiyədə ovi cəriyan bəştə nakonə normal şərayet oqardə.

təğ

komment