sen 26, 2020 14:11 Asia/Tehran
  • Im çı məzlumon sədoye ki,şımə məseydon

De Tolışi rədyo fəoliyyəti şonzəminə sori mınosibəti deçəy koəkəyon bə ico

1383-ə Həşi sori Şəhrivarə manqi 31-ə ruji Tolışi rədyo haruj de nim saat bərnomə bə efir beşe.çın rədyo əməson Az.Respublikədə çın kişvəri cənubədə jiyə şiyə iyən İronıjə xalğ bıə tolışonin.həmçinin bə ın rədyo bə Moskvə mıhocirət kardə tolışon həm quş doydən.Tolışi rədyo haruj saat 13:50 dəyğədə  702mw  ləpədə Kiyaşəhriku və 3/101fm ləpə Kuhsənqəriku və çın efiri təkror bəşəvnəy saat 21:50 dəyğədə həmonə ləpəonku pevolo beydə və holo hozırədə Tolışi rədyo Az.Respublikədə jiyə Tolışon əsosə informasiyə vositə bə hisob omeydə.ım rədyo ısət həm de i saat proqrami həm rujədə və həmən bəşəvnəy siyosi,mədəni,məzhəbi iyən iştimoyi bərnoməon bə efir doydə.həmçinin ciddiyə surətədə Tolışi rədyo rəsmi saytədə və bənə Vatsap,Yutub,Feysbuk və Tvitteri bıə sosyal şəbəkəonədə  fəoliyyət nışon doydə.ım rədyo ısət həm qıləy daxili reportyor və iqlə həm xarici jurnalistış heste ki,umumən şəş nəfər bın rədyoədə ko kardedən.

 

Koronavirusi pandemiyə devronədə xısusi məmuriyyət

Tolışi rədyo mudir Bijən Məhəmmədəlipur votedə:Tolışon bə informasiyə vositəon dast rəsey koyədə məhrumin və Tolışi rədyo çəvon yeqanə dəğiğə məlumot doə vositəy ki,təğribən bə çın tolışon harujnə jimoni qıləy baxşi təbdil bıə və əvon bəy ıştə eşği nışon doydən.çəvon deəmə de telefon,virtual aləm ya de sosyal şəbəkəon vositə bıə rabitəonışon heste və çın rədyo təsirinə roli barədə ımi votey vəs kardedə ki,Tolışə  ruhani iyən alimon və fəolə şəxson çəvon mıxtəlifə sahəonədə bıə muşkilatonku bəhs kardey xoto, bə Tolışi rədyo ğədrdonəti iyən təşəkkurışon kardə.

Tolışi rədyo mudiri ıştə sıxanon dəvomədə voteşe:çın rədyo sosyal şəbəkə iyən virtual aləmədə bıə iştiroki nəticə,çı tolışon sahədə bıə bəçəvon xoş omə məlumot iyən diyaloqonku iborəte.məsələn,cıvonə tolışon bın fəzoonədə məxsusən Məhərrəmə manqədə  bıə təsirinə iştirok bə tarıfi loyığ iyən dığğət kardənine.

 

Əy çı Tolışi rədyo ısətnə fəoliyyəti həxədə jıqoş vote:nuyə sori çı Koronavirusi zəmonədə çı xorək iyən səhiyyəvi  məhsulonku iborət humanitarə koməkon,Məhərrəmə manqədə Huseyniyyə rədyo icod kardey və Rəməzonə manqi məxsusə proqramon,Tolışə əməson bə sosyal şəbəkəon səmt təşviğ,Amerkə,sionist rejim iyən Səudiyyə Ərəbsıtoni  mırdolə hədəfon ifşo kardey,çı İroni tolışon de Az.Respublikə tolışon miyono bıvəti rabitəon icod kardey və çəvon fərhənqi iyən məzhəbi tələbon de sosyal şəbəkəon vositə bə vırə rosney,çı Tolışi rədyo min cumlə cari sori prespektivonkuye ki,əmə çımi muhimmə baxş bə dast vardəmone.

Mustafa Səidi,Tolışi rədyo xəbə katib həm izhorış karde:1388-ə Həşi soriku ğeyri-rəsmi surətədə de Tolışi rədyo ıştə həmkoəti bino kardeme.hələ rəsmi surətədə rədyo koəkə nıbey dı sor bənav, Az.Respublikəədə jiyə tolışon həxədə mutoliyə kardedəbim.az 1391-ə soriku çın rədyo rəsmi koəkə bıey bədiqə, lankoni ləhcədə bıə tolışi zıvoni ləhcəm barzə səviyyədə omutıme və ısət həm de fəxri çı tərcumə,diktorətisə əlovə,həmçinin çandə qılə bərnomə hozzı kardə kəsim iyən çın marziku bə kəno rədyo sosyal şəbəkəonədə bıə fəoliyyət çımı ehdədəy.

Əy əlovəş karde:Az.Respublikə tolışon bərosti bə islomə din iyən İroni  eşğışon heste və ım boyis bıə ta  əvon çəmə əğedəvi iyən fərhənqi proqramonku xoşışon booy. Joqo ki,”De tosə Zuhuru Cımə”,”Bə Nuri səmt qıləy ro” iyən “Təkfiri cərəyonon”  nomo bərnoməon həmməysə vey çı əməson nəzə cəlb kardedə. həlbəttə,çəmə proqramon miyono fərhənqi-tolışi məzmunədə bıə doyemonon həm heste ki,çımonku bə “Tolşon mədəniyyət və ədəbiyyot” iyən “İroni iftixoron”baxşon işorə kardey bəbe.

Səidi təkidış karde:Tolışi rədyo həyğətən bo Az.R. Tolışon qıləy pənohqo bə hisob omeydə.çımı yodədəy ki,navə sori bəçəmə Vatsap səyfə çı Tolışi Rədyo məsəkəsonku ki,Az.R. Liki şəhri di sakin be,qıləy mesajış vığandə bıə be və çəməku tələb kardedəbe ki,çəvon bə zəmon bə ovəyzi omey xoto xərob bıə pardi məsələ barədə rədyodə bıvoton.ya ımsornə sori Məhərrəmə manqi zəmonədə Huseyni əzodoron  ki,əyo bə əmniyyəti etosniyə bıə siyosəti xoto,ıştə kəonədə bo İmom Huseyn(ə)-I matəmə xeyməonışon jıəbe. əmə çandə kərə de təəssıfi xəbəmon be ki,əvon çəməku komək tələb kardedən və əvon ıştə məzlumiyyətiku sıxan votedən.

Əy ıştə həmməysə çokə xotırəonku və ıştə de Tolışi rədyo həmkoətikuş həm vote və bəyonış karde ki, çımı bın çandə sornə mediya fəoliyyətədə bıə həmməysə şinə xotırə çandə sor çımi bənav be ki,bə Ərbəyini Tolışə zayiron vəy beşeyro bə Ostoro şəhri şıəbimon.əv həm bə zəmon be ki,çəmə rədyo əməsonku I dastə çı neziku vindeme.ə məsəkəson ki,bəmı nəzə kardedəbin və votedəbin”şımə cənab Səidiyon? Şımə çokonə çəmə zıvoni jıqo vey çok zıneydon?əmə bəşmə rədyo hejo quş doydəmon”….

 

 

 

 

təğ

komment