Nov 23, 2020 13:59 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika tolışon şəhid hisob vardeədə həm 2 diməti və fərğ.

Azərbaycan Respublika məsul şəxson Ğərəbaği canqədə qıləy Lankonıjə cıvoni bənə qıləy şəhid hisob nıvarde,çəy bə dınyo omə di iyən ətrofədə bə divojon etiraz bois be.

Azərbaycan Respublika tolışon şəhid hisob vardeədə həm 2 diməti və fərğ.

Azərbaycan Respublika məsul şəxson Ğərəbaği canqədə qıləy Lankonıjə cıvoni bənə qıləy şəhid hisob nıvarde,çəy bə dınyo omə di iyən ətrofədə bə divojon etiraz bois be.

Bə Meydan TV  xəbon əsosi rəsmi şəxson idda Lankoni Osakocə di cıvononku qıleni Əflaton Fərəcovi kıştə be barədə ki qoya maşini hadisədə mardə,bə ım di sakinon reaksiya bois be.

Cəmaət ım cıvoni  cənazə ki çəy dədə və nənə həm bə rəhmət şən tabotiku bevardən və çəy bədənədə  qullə əsəron muşahidə kardeədə,məsul şəxson hərəkətonku xışmqin bedən

Lankonı ım di əhali ıştə etirazi bə məsul şəxson nışon doeyu bə şəhrstani mərkəzi tərəf aksiya dəvonedən və ro miyonədə coqlə di əhali həm bə ım cəmaət əlavə bedən.

Hərçənd polis ğıvvon cəhdışon kardə ta ım etirazinə aksiya vəy bıqəton cəmaət bəvədə ki fərmondor təsdiğ kardə ki ım cıvoni cənazə canqi meydonədə qullə qıniye nəticədə şəhid nomo dəkandə bəbe,cəmaət bə çəy dəkande bənə şəhid rızayət dodən.

 Məsul şəxson şəhidi dəkande xərc   iyən şəhidə ailəon vədə coqlə doə bə vədəonku ıştəni bə kəno oqəteyu ım Lankonıjə cıvoni bənə şəhid hisob vardeku bə kəno mandə bin.

 

Tags