Dec 02, 2020 13:17 Asia/Tehran
  • Əslum(Əsalem) tolışə şəhri cumə imom huccətul islam Muhəmməd Cəvad Bağeri de Mehr aqentəti votımonədə bə şəhid Fəxrizadə şəhodəti işarəş karde və votışe: rəket və atomi alim şəhid Fəxrizadə şəhodət.bə çəmə ictimaiyət qıləy yolə şok be.

Bağıri əlavəş karde cinayətkarə sionist rejimi lınqə rizon ım hadisədə oşko bə və bə coqlə məsəlon mincumlə ım yolə şəhidi həxədə Netaniyahu sıxanon ım fərziyəş komil karde ki ijən ım sərzəmini deşmenon notəmizə daston,çəy fərzəndon xunış bə zəmin əkardə.

Əslum(Əsalem) tolışə şəhri cumə imom huccətul islam Muhəmməd Cəvad Bağeri de Mehr aqentəti votımonədə bə şəhid Fəxrizadə şəhodəti işarəş karde və votışe: rəket və atomi alim şəhid Fəxrizadə şəhodət.bə çəmə ictimaiyət qıləy yolə şok be.

Bağıri əlavəş karde  cinayətkarə sionist rejimi lınqə rizon ım hadisədə oşko bə və bə coqlə məsəlon mincumlə ım yolə şəhidi həxədə Netaniyaho sıxanon ım fərziyəş komil karde ki ijən ım sərzəmini deşmenon notəmizə daston,çəy fərzəndon xunış bə zəmin əkardə.

 Əslumı cumə imomi votışe6 ım miyonədə bə çanqılə məsələ bəpe diğğət doə bıbo və əlavəş karde ım hadisə təşkil be sionistiyə cəsoson əvəz kardeku çan ruj bəpeştə ıştən muhimə mesajış heste ki  çokə diyəon kənoədə ijən çəmə deşmenon zot bə şərorət və cinayəton əsosi bino bə və heç vaxti nibəznemon bəvon bovə karde.

Bağıri votışe: cinayətkari və zılmkarəti mıstəkbiron və sioniston zotədə vırəş kardə və heç qılə holətdə əvəz bənin nin.

 

Tags