Dec 03, 2020 14:00 Asia/Tehran
  • Şəhid Fəxrizadə terror karde tolışə ruhani tərəfo məhkum bə.

Tolış şəhrestani sınni cəmaəti dini elmiyə huvzə mudir Hucətull islam Ezət Şeyx jurnaliston cəmədə şəhid fəxrizadə terror kardeədə koə terroristiyə hərəkətiku işarəş karde və votışe əmə ımruj qıləy dınyoədə hestimon ki, dışmenon ıştə şəxsiyət və vucudi co kəson nabod kardeədə vindən ki, ım çəvon huviyət iyən şəxsiyəti nıbeku hikayət kardə.

Tolış şəhrestani sınni cəmaəti dini elmiyə huvzə mudir Hucətull islam Ezət Şeyx jurnaliston cəmədə şəhid fəxrizadə terror kardeədə koə terroristiyə hərəkətiku işarəş karde və votışe əmə ımruj qıləy dınyoədə hestimon ki, dışmenon ıştə şəxsiyət və vucudi co kəson nabod kardeədə vindən ki, ım çəvon huviyət iyən şəxsiyəti nıbeku hikayət kardə.

Tolış şəhrestani sınni cəmaəti dini elmiyə huvzə mudir votışe: dışmenon həmişə cəhdışon kardə ki, İroni silahin və elmi hoşinə şəxsiyəton terror kardeədə bəmə zərbə bıjənon və əlovəş karde çəmə nəzədə şəhodət yəni bəji be.

Həmonə bəjiyəti ki, həm şəhid bəji və həm dıştə xuni ictimayəti rəğonədə jimon baxşedə.

Hucətull islam Ezət Şeyx işarəş karde koə dılə dışmenon bıznon de şəhid Fəxrizadə şəhodət nakonəsə vee çəmə cıvunun bə yolə estekbar yəni Amerkə bevəcə diyəşon bəbe əlovəş karde slnniyə alimon və Ruhaniyon şiəyon kənoədə ım hadisə məhkum kardən.

Hucətull islam Ezət Şeyx votışe: de Xıdovəndə Xalıği lotf  məmləkəti əmniyətiyə ğıvvon dıştə şəv-rujnə fəaliyəton bə ım şəhidon ğatelon zomandə sili bıjəno və çəvon intiğami bəstən.

 

Tags