Jan 15, 2021 14:16 Asia/Tehran
  • Şindani vişəonədə otəş dəvom kardedə!

Azərbaycan Respublika ekoloqia iyən təbii mənbəon vəzarətxonə çı Ostoro Hirkani vişəonədə şiddətinə otəşi dəvom peydo kardeyku xəbə dodə.

Bə İrna raporti əsos, otəş Şindan tolışə bandonku bino be və de şiddəti dəvom kardeydə.

Azərbaycan Respublika ekoloqia iyən təbii mənbəon vəzarətxonə rəsmən elanış kardə ki otəşi məhorəkə təchizaton bə məntəğə bardeyro saxtə şərayet bois bıə ki otəşi okoşte de maneoni dim bə dim bıbu.

Gilani behron mudiriyətəkə idarə iyən İroni Ostoro fərmondorəti həm bə harcurnə ehtemoli hodisə xoto komilə hozzıəti vəziyətədən.

Çand ruj bənav həm vo çı Azərbaycan Respublika Hirkani vişəonədə otəşi bois bıə be ki məvuji tam bə zəmonədə həmuş nıbe!

Tags