Jan 21, 2021 14:47 Asia/Tehran
  • Voş Hirkoni vişəonədə bıə otəşi həmuşış karde!

De xıdo koməki, voşi voye iyən sardinə həvosət İron və Azərbaycan Respublika sərhədi miyono bıə Hirkani vişəon otəşi həmuş kardışe.

Bə Tolışi Rədio raporti əsos, ım qıle holədə be ki Azərbaycan Respublika dəvardə 10 ruji mıddətədə bo Hirkani vişəonədə otəşi okışteyro zu-tədbironış nıbe.

Boku dıvləti həminə zəifə mudiriyəti xoto çan hiktor Azərbaycan Respublika kişvəri veyni Tolışə vırəonədə bıə Hirkani vişəon otəşədə məhv bin.

Hirkani vişəon otəşi həmuş kardeyro Boku dıvləti bezuəti qıle holədə çın kişvəri rəsmi şəxson tərəfo elen bıə ki İroni ekoloqiya muhafizə əkə məmuron və təəbii mənbəin idarə koəkəyon sərhədədə komilə hozzıəti şərayetədə bin ta Azərbaycan Respublika sərhəddiku otəşi bə İron daxil bey zəmonədə lozimə tədbiron dəvonon.

Hirkani ğədimi iyən erjinə vişəon oqəte İroni ekoloqiya və təbii mənbəon muhafizə əkə təşkilaton və rəsmi şəxson vıjniyə bıə siyasətonədə bənə qıləy prinsip ğeyd bıə.