Jan 23, 2021 09:59 Asia/Tehran
  • Qilanıjə moy əqəton desbə ımrujnə ruj Kaspi dıyoku 740 ton astə(tiyəşon) bıə moyışon qətə.

Qilanıjə moy əqəton desbə ımrujnə ruj Kaspi dıyoku 740 ton astə(tiyəşon) bıə moyışon qətə.

Qilanıjə moy əqəton desbə ımrujnə ruj Kaspi dıyoku 740 ton astə(tiyəşon) bıə moyışon qətə.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilani moyəvonəti  idarədə moy qəte baxşi muavini votışe: Qilanıjə moy əqəton mehr manqi 20 nə rujiku desbə ımrujnə ruj 740 ton  curbə curə astə iyən tiyəşon bıə moyışon Kaspi dıyoku qətəşone ki  dəvardə sori vədə 23 faiz kame.

Bə Əkbər İldrımi votəyon əsosi əxtə moy qəteədə 594 milyard riyal bə Qilanıjə moy əqəton rəsə.

əv əlavəş karde Kəfal nomo bıə moy de 60 faiz iyən Sıpiyə moy de 36 faiz həmməysə ve qətə bən.

Əkbər İldırım əlavəş karde jıqo hisob kardə bə desbə moy qəte fəsli oxo 3 həzo ton moy qətə bıbo.

Qilan ostanədə 4 həzo moy əqət 49 qılə moy əqətə mərkəzonədə bə moy qəte məşğulin ki tolışə şəhron və dionku həm iborəte.

 

Tags