Jan 23, 2021 10:17 Asia/Tehran
  • Tolışə futsalist bə İroni futsal super liqa qıləy kamandaon transfer be.

Qilon ostani futsal liqaədə hənəkəkə, Əlirıza Muradian bə İroni futsal super liqaədə bıə Taha nomo kamanda transfer be.

Bə İroni Tolışi Rədio raporti əsos, tolışə futsalist Əlirıza Muradian çimi bə nav Talış şəhri Parqom kamandaədə hənək əki.

Taha futsal kamanda çı İroni futsal super liqa  hənəkon 1 minnə qrupədəy ki ım devrə kişvəri ğəhrəmanəti hənəkon ısət İsfəhonədə dəvoniye bıdə.

Tags