Jan 26, 2021 14:32 Asia/Tehran
  • Qemejə həvo və bə divojon sıfarış.

Qemejə həvo və bə divojon sıfarış.

Qemejə həvo və bə divojon sıfarış.

Həvosoti ekspert: vıl perosniyə kəson, moləvonon iyən boğ soybon  bə qemejə həvo diğğət doe əsosi bəpe lozim bə tədbiron nəzədə bıqəton.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi həvosoti eksperti votəşe: Qilan ostanədə bə qemejə həvo diğğət doe əsosədə  bə vıl perosniyə kəson və qələvonon sıfarış kardəmon ki ıştə fəaliyət kardə vıronku voğət bıbən və ıştə salonon tempratora həm diğğət mərkəzdə ğəror bıdən.

Cəvad Zohd Ğodsi əlavəş karde boğəvonon həm qemejə həvoku kamə ziyan vinde xoto ıştə məhsolon peqəton və bə ofəton zid dəmon peşandeku həm bə kəno bımandon.

 

 

Tags