Mar 02, 2021 14:21 Asia/Tehran
  • Əsolm Tolış şəhri cımə İmom votışe: İslam dini əsos ehson və xəyr tələb kardeye.

Əsolm Tolış şəhri cımə İmom votışe: İslam dini əsos ehson və xəyr tələb kardeye.

Əsolm Tolış şəhri cımə İmom votışe: İslam dini əsos ehson və xəyr tələb kardeye.

Bə Qilani Tele Rədiyo aqentəti xəbəon əsos Hucətull İslam vəlmuslemin Bağeri bə ehson və xəyrə koon əncom doe nomo haftə işarə kardedə votışe6 mutəalə Xıdo bəştə bandəon doə məsləhət bə ehtiyoc bə kəson infağ və ehson kardeye və əmə həmə bəpe bə dini təlimaton əsos ım doə bə sifareşi iyən məsləhəti bə nəticə rusneyo cəhd bıkəmon.

Əsolm cımə İmom milləti tərəfo muvasat nomo bə hərəkət iyən mumenanə koməkonış bə kurona ziyan vində kəson komək rusneyro iyən milləti problemon həl kardeyo qıləy mısbətə hərəkətış zınə.

 

Tags