Mar 03, 2021 13:53 Asia/Tehran

Dəvardə əsronədə bənə İroni co xəlğon, tolışon məişət və məşğuliyyət- ədən xoliçə boftemoni məxsusi vırə qətəşbe. Miyonə əsri tarix ənıvışton əsəronədə Tolışə məholədə boftə xoliçə məhsulon həxədə məlumaton hestin

Çe Azərbaycani Şirvan, Ğərəboğ, Qəncə, Təbriz, Ərdəbil xoliçə boftə sənəti arədə Tolışə məktəbiən məxsusiə vırəş bıə. XIX əsri 50-minə soron bə peş Tiflis, Moskva, Peterburğ şəhəronədə dəvardə num- ayişqahonədə Tolışıstoni xoliçə məhsulon barzə mevğe qətəşonbe. Avropa məmləkətonədən tolışə xolion və xolicon nom bekardəşonbe. Tolısə xoliçə boftemoni məhsulon ısətən Peterburqi Ermitaj, Moskva Tarix muzey, Şərği xalqon muzey, Orujeynaya Palataədə, Nyu-yorki Metropoliten-muzey, Londoni Britaniya muzey, Viktoriya və Alberti muzey, Parisi Luvr, Tehroni və İsfahani xoliçə muzeyonədə, İstambuli Topkapı muzeyədə, həmən Kiyev, Daşkənd, Tbilisi və Yerevani muzeyonədə muhafizə bedə. Bokuədən qıley xoliçə muzey heste. Əmo təəssuf bıbo ki, əyo Tolışə xoliçə numunon numayiş bedənin.

Muasir zəmonədə texniki tərəqqi nəticə bey səbəb bıə ki,  xalğə dastə sənəti məşğuliyyət çe miyono beşedə. Əmo fərəhvardə hole ki, tolışə milləti fərzəndon ım problemi vindedən, ım curə sənəton muhafizə karde, ey bə vəomə nəslon dəvunie ro vasiton bə miyon nodən. “Sputnik Azərbaycan” sayt Liki rayoni əji İlqamət Hadıyevi boftə miniatur xoliçəon barədə nıvıştəşe. İlqaməti moə mahir xoliçə boftə usto bıə. İlqaməti məhz çeyku xoliçəbofte omutəşe. Im sənəti bəştə zoə Niçatiışən omutə.

İlqaməti tosə ısət xeyli minatürə xoliçə boftəşe. Çey boftə ən qədə xoliçə 5,32 kvadrat santimetre. Isət əv deştə ım sənət numunə bə Qinnesi Rekordon kitob eqıne pidəşe. Həmən orzuş heste ki, Likədə miniatur xoliçə muzey onoə bıbo.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Tags