Mar 06, 2021 13:35 Asia/Tehran
  • Bə 2 milyon nezi do toğə Ğilani vişə əraziədə kaştey bəbe.

Ğilani təbii mənbəon idarə muavin de ım xəbə elan karde votışe: de do kaşte haftə həmzəman 1 milyono 600 qılə do toğə Ğilani vişə əraziədə kaştey bıdə.

Bə Tolışi Rədio raporti əsos, Muhəməd Rıza əbdullahi təkidış karde ki bo vişəon inkişofiro 820 həzo, çu sənayeku himoyəon xoto 500 qılə iyən qiloni mer və şəhrdorəti bərnoməon çərçivədə bıə havzə vıron obod kardeyro 300 həzo do toğə ımsornə kaştemon həftə bərnoməon çərçivədə bə zəmin nışandey bıdə.

Ğilani təbii mənbəon idarə muavin əlovəş karde ki Hirkoni erjinə vişəon oqəte həminə haftə plan-bərnoməon mehvər heste ki koon çəy ğolibədə əncom bəbe.